çeşme escort çok yalnız

çeşme escort

çeşme escort

Yapılan çok sayıdaki çeşme escort tanımın buluştuğu nokta, “kişilerarası iletişimin, psikolojik nitelikli bir bilgi alışverişi” olduğu yolundadır (Cappelle, 1987). Söz konusu tanımların önemli bir kısmında, kişilerarası iletişime katılanların, “kendi adlanna” iletişim kurmaları şartı aranır. Yani kişilerin, birtakım rollere bürünerek ya da sosyal ve kültürel kalıplara girerek sürdürdükleri iletişimler, kişilerarası iletişim tanımının dışında bırakılır. Buna göre, bir nüfus sayım memuru ile vatandaş arasında, ya da “geç” işareti veren bir trafik polisi ile sürücü arasında, kişilerarası iletişim değil bir sosyal iletişim vardır. Çünkü sayım memurunun ve trafik polisinin başlattığı iletişim, kişisel ve psikolojik değildir. Fakat insanlar arasındaki bir iletişimde, neyin psikolojik olduğunu, neyin psikolojik olmadığını belirlemek oldukça güçtür.

Sosyal iletişim: Social communication

Sosyal etkileşim: Social interaction

Kişilerarası iletişim: Interpersonal communication

Sözsüz çeşme escort iletişim ilerde tanımlanacaktır. Kısaca belirtmek gerekirse, insanların yüzlerini, vücutlarını kullanarak birbirlerine mesaj iletmeleri sözsüz iletişim sayılır.

Sözsüz

Sosyal iletişimler rahatlıkla psikolojik iletişime dönüşebilir. Örneğin bir sayım memuru, bir vatandaşın yaşını sorarsa, vatandaş bu sorudan çeşme escort rahatsızlık duyarsa, onun rahatsızlığını farkeden memur ise elinde olmadan gülümserse, bu iki kişi arasındaki iletişim artık, kişilerarası iletişime dönüşmüş demektir. Hata yapan bir sürücü, yanına yaklaşan trafik polisine “kusura bakma abi” dediğinde, resmi olması gereken bir iletişim, kişilerarası iletişime kaymaya başlar. Hele bir de sürücü ne kadar ceza ödeyeceği konusunda bir pazarlığa girişirse, işin resmiyeti iyice kaybolur. Resmi dairelerimizde ve diğer işyerlerinde çalışanların birbirlerine “abi, abla, evladım” deme eğilimleri oldukça yüksektir. Resmilikten, yarı resmiliğe, yani kişiselliğe kaymaya başlayan bu tür iletişimleri, iletişim sınıflamasında belli bir yere yerleştirmek ise oldukça güçtür.

Yukardaki örneklerde de görüldüğü üzere, kişilerarası iletişimin kesin bir tanımını yapmak ve bu iletişimin şeklini diğer iletişim türlerinden kesin çizgilerle ayırmak oldukça zordur. Bu yüzden, tanımı geniş tutarak, kapsamı ve sürdürülüş şekli ne olursa olsun, kişiler arasında gerçekleşen iletişimlere “kişiler arası iletişim” diyebileceğimiz görüşündeyim. Bu tanım, gruplar arasındaki ya da kişi ile grup arasındaki iletişimleri, kişilerarası iletişim tanımının dışında bırakmaktadır. Buna göre bir konferans sırasında, kişilerarası iletişim gerçekleşmemektedir. Yüz yüze olan bütün iletişimler, bu arada mektupla ya da telefonla yapılan haberleşmeler ise “kişilerarası iletişim” sayılabilir. (Bu noktada Tubbs ve Moss’dan ayrıldık.)

Kişilerarası iletişimin, kendi içinde nasıl sınıflanacağı yolunda, yerli ve yabancı kaynaklarda çeşitli görüşler ortaya konmuştur. Ek-2’de özetlenen bu sınıflamalar arasında bir birlik bulunmadığı görülmektedir. Bu yüzden, mevcut sınıflamaları dikkate alan, kapsayıcı bir sınıflama yapmak istediğimizde, Şekil-2’de görülen sınıflama ortaya çıkmıştır.

Şekil-2’deki sınıflamada çeşme escort kişilerarası iletişim, sözlü ve sözsüz olarak iki ana sınıfa ayrılmış, bu sınıflardan her birisi, kendi içinde alt sınıflara bölünmüştür. Şekilde görüldüğü gibi, gerek sözlü gerekse sözsüz iletişimler, niyet edilerek ya da niyet edilmeden gerçekleştirilebilir.